Vị trí
Headquarter
Tel. +84 20 4390 0160
FAX. +84 20 4390 0161
Address. Lô số 17, Cụm công nghiệp Nội Hoàng Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam